ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಟಪರ್ಣಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ವಟಪುರ- ( 1 , 1 )
ವಟಪುರ-ಕ್ಷೇತ್ರಮಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ವಟಪುರದೊಳು ( 2 , 2 )
ವಟಪುರನಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ವಟಪುರನಿವಾಸಕರ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೀತಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ( 1 , 1 )
ವಟಪುರವರ ( 1 , 1 )
ವಟಮರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಟಯನೊಡೆಯುವದೆಬಲ್ಲೆನೆನ್ನಲಿದಾರಲು ( 1 , 1 )
ವಟವಟನೆ ( 1 , 1 )
ವಟವಾದಳೆ ( 1 , 1 )
ವಟವಾಮನನಿಗೆಪಕ್ಷಕೆ ( 1 , 1 )
ವಟಾ ( 1 , 1 )
ವಟಾದ ( 1 , 1 )
ವಂಟಿ ( 1 , 1 )
ವಂಟಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ವಂಟಿಲಿ ( 1 , 1 )
ವಟು ( 20 , 14 )
ವಟುಕಾದ ( 1 , 1 )
ವಟುಕೂಟದಿಟವೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಟುಗೆ ( 1 , 1 )
ವಟುತನ ( 1 , 1 )
ವಟುಪು ( 1 , 1 )
ವಟುಭಾರ್ಗವ ( 1 , 1 )
ವಟುಭಾರ್ಗವಶರಣುರಾಘವ ( 1 , 1 )
ವಟುಭೃಗು ( 1 , 1 )
ವಟುರಾವಣಾದಿ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪಜಯ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪದಿ ( 3 , 3 )
ವಟುರೂಪನಾದಗೆ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪನಾದರೆ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪಶ್ರೀರಮಣಪದ್ಮಭವರುದ್ರಾದಿವಂದ್ಯ32ಮಧ್ವಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪಿ ( 5 , 4 )
ವಟುರೂಪಿನಿಂದ ( 2 , 1 )
ವಟುರೂಪಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ವಟುರೂಪಿಲಿ ( 1 , 1 )
ವಟುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ವಟುವಂದದಿ ( 1 , 1 )
ವಟುವಪು ( 1 , 1 )
ವಟುವರನ5 ( 1 , 1 )
ವಟುವಾಕೃತಿಧರ ( 2 , 2 )
ವಟುವಾಗಿ ( 8 , 8 )
ವಟುವಾಮನ ( 1 , 1 )
ವಟುವಾಮನನು ( 1 , 1 )
ವಟುವಿನ ( 1 , 1 )
ವಟುವಿನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ವಟುವು ( 1 , 1 )