ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಂತ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಯಂತ್ರದಾಯಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರದಿ ( 4 , 3 )
ಯಂತ್ರದಿಗುರಿವಡ್ಡಿರಲೇನು ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರದೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರನಡೆಸುವವ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಮಾಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವಾಹಕ ( 4 , 3 )
ಯಂತ್ರವಾಹಕನಾರಾಯಣನಪಅಂತರಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವಾಹನೆ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವಿದಲ್ಲಔಪಚಾರಿಕವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವಿಧಿುಂದ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವೆನ್ನದೊರಂಗ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವೆಂಬುದೀ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರವೇಬ್ರಹ್ಮವದು ( 1 , 1 )
ಯತ್ರಶ್ವೇತ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಾರೂಢನ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋ- ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ( 3 , 3 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ( 4 , 4 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕÀನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕನ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕನೆ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕನೆಂದು-ಪುರಂದರ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರನಾಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರರ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರರಾ ( 1 , 1 )
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಾ ( 2 , 2 )
ಯಂಥ ( 2 , 1 )
ಯಥಾ ( 1 , 1 )
ಯಥಾದೇವೇ ( 1 , 1 )
ಯಥಾದೇವೊ ( 1 , 1 )
ಯಥಾದೇವೋ ( 1 , 1 )
ಯಥಾಮತಿ ( 2 , 2 )
ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ( 2 , 1 )
ಯಥಾರ್ಥ ( 5 , 3 )
ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನೀವಶ್ರೀಸುಧಾ ( 1 , 1 )
ಯಥಾರ್ಥಪಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯಥಾರ್ಥವು ( 2 , 1 )
ಯಥಾವಿಧಿಯೊಳಘ್ರ್ಯವನು ( 1 , 1 )