ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏನೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಏನೆಂಬೋರಿದಕೆ ( 1 , 1 )
ಏನೆಲವೊ ( 1 , 1 )
ಏನೆಲೆ ( 2 , 2 )
ಏನೇ ( 9 , 9 )
ಏನೇಂದ್ಹೇಳಲಿ ( 2 , 1 )
ಏನೇನ ( 4 , 3 )
ಏನೇನನೆಸಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಏನೇನರಿಯದ ( 2 , 1 )
ಏನೇನರಿಯೆನೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಏನೇನಹುದು ( 1 , 1 )
ಏನೇನಿಲ್ಲಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಏನೇನಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಏನೇನಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಏನೇನು ( 28 , 17 )
ಏನೇನುದಾನ ( 1 , 1 )
ಏನೇನುನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಏನೇನೂ ( 1 , 1 )
ಏನೇನೆಂದರು ( 1 , 1 )
ಏನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಏನೇನೋ ( 3 , 3 )
ಏನೊ ( 14 , 9 )
ಏನೊ-ಈ- ( 1 , 1 )
ಏನೊಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏನೊಂದನರಿಯದ ( 2 , 2 )
ಏನೊಂದರಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಏನೊಂದು ( 11 , 8 )
ಏನೊಂದುಮಿಲ್ಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏನೊನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಏನೋ ( 29 , 18 )
ಏನೋ-ಇನ್ನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಏನ್ ( 1 , 1 )
ಏನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಏನ್ನಮ್ಯಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಏನ್ನೊಳಿನಿತಿಲ್ಲವೋ ( 1 , 1 )
ಏನ್ನೊಳೀವ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಏನ್ಮಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಏನ್ಹೇಳ ( 1 , 1 )
ಏನ್ಹೇಳೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಏಪರಿ ( 1 , 1 )
ಏಯವ್ವ ( 1 , 1 )
ಏರ ( 2 , 2 )
ಏರಂಡ ( 1 , 1 )
ಏರದನಕ ( 1 , 1 )
ಏರಬೇಕಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಏರಬೇಕುಶ್ರೀನಿವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಏರಲರಿಯದವ ( 1 , 1 )
ಏರಲಿಬೇಡವೊಪರಮ ( 1 , 1 )
ಏರಲು ( 1 , 1 )
ಏರಲುಸುತ್ತಲು ( 1 , 1 )