ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಜನಿಯುದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನಿವರದಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನಿಸುತನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೀ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೀಸುತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆ ( 11 , 11 )
ಅಂಜನೆಕಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಕಂದನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆತನಯಅ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆತನಯಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆತನುಸಂಭವನು-ನಿನ್ನ-ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯ ( 10 , 7 )
ಅಂಜನೆಯತನಯ1ದುರಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯನಂದನಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯಲುದ್ಭವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯಲ್ಲುದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯಲ್ಹುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯೆಂಬಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಯೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಸುತಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೆಸುತನು ( 1 , 1 )
ಅಂಜನೇಯ ( 2 , 2 )
ಅಂಜನ್ಯುದರದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬೇಡ ( 3 , 2 )
ಅಂಜಬೇಡವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬೇಡಿರಂಜ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬೇಡೆನುತಲಿರಕ್ಷೆಯಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬ್ಯಾಡ ( 2 , 2 )
ಅಂಜಬ್ಯಾಡಂಜಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬ್ಯಾಡಂಜಬ್ಯಾಡವೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬ್ಯಾಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಬ್ಯಾಡೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಜರೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಜಲಿಕಾಸ್ತ್ರವನು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲಿಪುಟದಿಂದಲಂಜಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲಿಮಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲುಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲೆತ್ತಿದರ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲೇತಕೆ ( 2 , 1 )
ಅಂಜಲ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಲ್ಯಾತಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಾದಲೆ ( 1 , 1 )