ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚೋದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಚೋದಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಚೋದಿಸೂವ ( 1 , 1 )
ಚೋದಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯ ( 7 , 5 )
ಚೋದ್ಯ6 ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯವ ( 3 , 3 )
ಚೋದ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯವಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯವು ( 3 , 3 )
ಚೋದ್ಯವುಸನ್ನುತನೆ ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯವೆ ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯವೇ11 ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯವೋ ( 1 , 1 )
ಚೋದ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಚೋರ ( 61 , 37 )
ಚೋರ-ಜಾರನೆಂದೆನೆ-ಹದ್ದಿನ ( 1 , 1 )
ಚೋರಂಗ ( 1 , 1 )
ಚೋರಗೆ ( 3 , 3 )
ಚೋರಗೆನಾರಾಯಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಚೋರತನ ( 1 , 1 )
ಚೋರತನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಚೋರತನದಿ ( 6 , 5 )
ಚೋರತನದೊಳು ( 1 , 1 )
ಚೋರತನವ ( 3 , 3 )
ಚೋರತನವೊಂದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಚೋರತ್ವ ( 1 , 1 )
ಚೋರತ್ವದಪಹಾರ ( 1 , 1 )
ಚೋರತ್ವದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಚೋರತ್ವದೊಳು ( 1 , 1 )
ಚೋರದಾಸನು ( 1 , 1 )
ಚೋರದೈತ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಚೋರನ ( 25 , 18 )
ಚೋರನಂತೆ ( 2 , 2 )
ಚೋರನಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಚೋರನನು ( 1 , 1 )
ಚೋರನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಚೋರನಂಬರೇ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಾ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಾಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಾಗಿರುವನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಾದ ( 2 , 2 )
ಚೋರನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಚೋರನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಚೋರನಿವ ( 1 , 1 )