ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕ್ತಿಸಾವಿರದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಸಾಹಸ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಹರಿನೀನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಹಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಹೀನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಹೀನನಾದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತೀ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತೀಶ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತೆ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತೋ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕವಿಧಿಹರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಳೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾಗುರುಒಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾವ್ಯಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾಅಪರೋಕ್ಷಪ್ರಕಾಶವುಒದಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯಾವುದಂ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯುಳ್ಳವಂ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತ್ಯೆನಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯ ( 3 , 3 )
ಶಕ್ಯನಾದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವಾವುದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ಯವೆ ( 4 , 2 )
ಶಕ್ಯವೇ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರ ( 11 , 10 )
ಶಕ್ರಕರಾರ್ಚಿತೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಗೊಲಿದಿತ್ತತಿಪರಾಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಗೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಂದನವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರನ ( 4 , 4 )
ಶಕ್ರನಕಾಯ್ದವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರನಮಸ್ಕøತನಾ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ರನು ( 1 , 1 )