ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲವಾಯ್ತು-ಅದು ( 1 , 1 )
ಫಲವಾವದೊ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಕ್ಕುವವ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿತ್ತದೋ4 ( 1 , 1 )
ಫಲವಿತ್ತವನೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿತ್ತಿಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿತ್ತು ( 11 , 9 )
ಫಲವಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿದನು ( 1 , 1 )
ಫಲವಿದು ( 3 , 3 )
ಫಲವಿದುಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿದೆ ( 2 , 2 )
ಫಲವಿದೆಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಫಲವಿನ್ನು ( 2 , 2 )
ಫಲವಿನ್ನೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಫಲ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿರಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲ ( 16 , 14 )
ಫಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲದೆಸಗಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲಲೇ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲವಿದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲೆಂದುಪುಗಡಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಫಲವಿಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಫಲವೀಯಲು ( 1 , 1 )
ಫಲವೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವ ( 10 , 7 )
ಫಲವೀವಂಥ ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವನ ( 3 , 2 )
ಫಲವೀವನಾ ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವನು ( 2 , 2 )
ಫಲವೀವವುಪ್ರತಿದಿನದಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವಾ ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವಿ ( 2 , 1 )
ಫಲವೀವುದು ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಫಲವೀವೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವು ( 51 , 27 )
ಫಲವುಕರಗತವು ( 1 , 1 )
ಫಲವುಕೈಸೇರಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವುಂಟು ( 2 , 2 )
ಫಲವುಂಟೇ? ( 1 , 1 )