ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಟಲಬಿಗಿವಾಗ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲವು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲಸೆರೆಗಳುಬ್ಬಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲೊಣಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲೊಳಗಣನಾಲಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲೌಕುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲ್ಹಿಡದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಗಂಟವ ( 1 , 1 )
ಗಂಟವನು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಕ್ಕಿತುತೊಲಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಕ್ಕಿದÀುರುಳತನಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಗಂಟಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿನ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿನಂತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿರಲಿಶ್ರೀನಿವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಿಸತಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟು ( 41 , 29 )
ಗಂಟುಕಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಕಟ್ಟಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಕಟ್ಟುವಕ್ಯಾಸಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಕಳ್ಳರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಗಳನೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಗುರುವಿನ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುತೂಗುತ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಬಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಬೆಳತು ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಮೋರೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಸಾಧುಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಸ್ವರ್ಮಂದಿರವೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಹಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಹಾಕಿಕೊಂಡನೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಹಾಕಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟುಳ್ಳವರ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೂ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೆ ( 11 , 8 )
ಗಂಟೆಗಳ ( 1 , 1 )