ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ ದೇಹವಿದಣ್ಣ ಪ.ಮತ್ತೆ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ |ಮುಕ್ತಿಸಾಧನವಣ್ಣ ದೇಹ ಅಪಮಾನಿನಿಯರ ಕುಚಕೆ ಮರುಳಾಗದಿರು ಮಾಂಸದ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ |ನಾನಾ ಪರಿಯಲಿ ಮೋಹಮಾಡದಿರುಹೀನಮೂತ್ರದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿಜಾನಕಿರಮಣನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆಜಾಣನಾಗುವೆಯಲ್ಲೋ - ಪ್ರಾಣಿ 1ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಹರಿದು ತಿಂಬರೆಲ್ಲ |ಹೊಂದಿ ಹೊರೆಯುವಾ ನಂಟರಿಷ್ಟರುನಿಂದೆ ಮಾಡುವರೆಲ್ಲ ||ಮುಂದೆ ಯಮನ ದೂತರು ಎಳೆದೊಯ್ಯಲುಹಿಂದೆ ಬರುವರಿಲ್ಲೋ - ಪ್ರಾಣಿ 2ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳುದಿಂಗಳು ಸಂಸಾರವು ಕಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಮೊಟ್ಟಿ |ಹೊತ್ತನರಿತು ಹರಿದಾಸರ ಸೇರೆಲೊ ಪೇಳ್ವರು ತತ್ತ್ವವ ಗಟ್ಟಿ |ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನಹೊಂದೋ ನೀ ಸುಖಬುಟ್ಟಿ - ಪ್ರಾಣಿ 3
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು