ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕ್ಷರನೆ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷರಪರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರರಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರರೂಪಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರವ ( 4 , 4 )
ಅಕ್ಷರವನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರವೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರವೇ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಳು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷರಳೆ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಸಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರಾರ್ಚಿತ ( 4 , 2 )
ಅಕ್ಷರಿ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷರೇಡ್ಯ ( 3 , 2 )
ಅಕ್ಷರೇಡ್ಯನ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷರೇಡ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರೇಢ್ಯ ( 3 , 2 )
ಅಕ್ಷರೇಶಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷರೊತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷವಿದ್ಯಾನಿಪುಣ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಹರ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಾದ್ಯವೇದ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಾನುಮಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಾರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಾರಿ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಾರಿಪದಪಾಂಸು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿ ( 4 , 2 )
ಅಕ್ಷಿಕ್ರೂರವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಗಳ ( 3 , 2 )
ಅಕ್ಷಿಗಳರವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಗೋಚರನ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಿಚರಣಕರನಖಅಧರಜಿಹ್ವೇಣುಜಿಹ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿತೆರದೀಕ್ಷಿಸವನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿತ್ರಯನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿನಿಮೋಘಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಯನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷಿಯೋಳಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷೀಣ ( 5 , 4 )