ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಫಲರೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಲಕ್ಷಭೂಮಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಲವ ( 60 , 33 )
ಫಲವಕ್ಕು ( 2 , 2 )
ಫಲವಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಕ್ಷಯ6<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಫಲವಗೊಳ್ಳುತಳಲದಿರು ( 1 , 1 )
ಫಲವತಿಂದು ( 1 , 1 )
ಫಲವದು ( 4 , 3 )
ಫಲವದುಕನ್ನೆಯರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವನರಿತು ( 1 , 1 )
ಫಲವನರಿವರಾರು ( 1 , 1 )
ಫಲವನರಿವೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಫಲವನೀವ ( 2 , 2 )
ಫಲವನೀವನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಫಲವನೀವಾ ( 1 , 1 )
ಫಲವನು ( 7 , 7 )
ಫಲವನುಂಡಷ್ಟೂ ( 1 , 1 )
ಫಲವನುಸಂದೇಹವು ( 1 , 1 )
ಫಲವನೆ ( 2 , 2 )
ಫಲವನೇ ( 1 , 1 )
ಫಲವನ್ನ ( 2 , 2 )
ಫಲವನ್ನು ( 6 , 6 )
ಫಲವನ್ನೇ ( 1 , 1 )
ಫಲವಭಿಷೇಕವು ( 1 , 1 )
ಫಲವಯ್ಯಭಾನುಕೋಟಿತೇಜಶ್ರೀನಿವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಫಲವರ ( 1 , 1 )
ಫಲವರ್ಪಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಫಲವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಷ್ಟೇ ( 1 , 1 )
ಫಲವಹ ( 1 , 1 )
ಫಲವಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾ ( 4 , 4 )
ಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಫಲವಾಗಿಚಿಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾಗಿರಲು ( 1 , 1 )
ಫಲವಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾದ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾದರೇನುಔಚಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾದುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾಯಿತುಒಳ್ಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾಯಿತೆಂದರಿತೂ ( 1 , 1 )
ಫಲವಾಯಿತೆಂದು ( 3 , 2 )
ಫಲವಾಯಿತೆಂಬೆ ( 1 , 1 )