ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗದಲಿಅನಂತರೂಪ ( 1 , 1 )
ಜಗದಲಿಟ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಲುಳಿದವರಾರು ( 1 , 1 )
ಜಗದಲೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಜಗದಲ್ಲಿ ( 12 , 10 )
ಜಗದಲ್ಲಿಜಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಜಗದವ ( 1 , 1 )
ಜಗದವತಾರ ( 1 , 1 )
ಜಗದಸುಖದ ( 1 , 1 )
ಜಗದಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾ ( 8 , 6 )
ಜಗದಾ- ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಖ್ಯ ( 3 , 3 )
ಜಗದಾಖ್ಯವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಖ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಘಪಹ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಚೆಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾತ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾತಜಯಜಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾತ್ಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿ ( 14 , 11 )
ಜಗದಾದಿಕರ್ತದಿನಪತೇಜ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿಕಾರಣ ( 2 , 2 )
ಜಗದಾದಿದೇವ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿದೇವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿಮಾತೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿಮಾಯಾ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿಮಾಯಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿಮಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿರಾಮ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದಿವಂದ್ಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾದ್ಯಂತ ( 2 , 1 )
ಜಗದಾದ್ಯಭಾರವು ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರ ( 12 , 9 )
ಜಗದಾಧಾರಕ ( 2 , 2 )
ಜಗದಾಧಾರಕನು ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರಕಾ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರಗುಣನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರನು ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರನೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಾರಮೂರುತಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಜಗದಾಧಾರಾ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಿಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾಧಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಜಗದಾನಂದ ( 4 , 3 )