ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಜಿಬಿಜಿಯು ( 1 , 1 )
ಗಜಿಬಿಜಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಜಿಬಿಜಿಸಂಸಾರ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿಯಕುಚೇಲಗವಲಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಗಜುಗ ( 1 , 1 )
ಗಜುಗವನಾಡಿದೆ ( 1 , 1 )
ಗಜುಗು ( 1 , 1 )
ಗಜೆಯರಸನ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದರ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರ ( 8 , 6 )
ಗಜೇಂದ್ರಗೆ ( 4 , 3 )
ಗಜೇಂದ್ರದೋರಿದ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನ ( 7 , 6 )
ಗಜೇಂದ್ರನರಕ್ಷಿಸಿದಾಪರಿಯಕ್ಕರೆ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನಾ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನಾಪತ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನು ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನೇರಿಕೊಂಡುಮಂದಗಮನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರವರದ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರವರದನು ( 1 , 1 )
ಗಜ್ಜಗಬೀಜದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಜ್ಜನಕ ( 1 , 1 )
ಗಜ್ಜರಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಗಜ್ಜುಗ ( 2 , 2 )
ಗಜ್ಜುಗಗಳಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಗಜ್ಜೆ ( 1 , 1 )
ಗಜ್ಜೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಟ ( 10 , 8 )
ಗಂಟÉಯರವದಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಗಳುಳ್ಳಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಟನು ( 5 , 5 )
ಗಂಟನುಂಗಲು ( 1 , 1 )
ಗಂಟನುಂಗುವರೂ ( 1 , 1 )
ಗಂಟನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟನೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಗಂಟನ್ಹಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲ ( 5 , 4 )
ಗಂಟಲಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲಗಾಣ ( 7 , 6 )
ಗಂಟಲಗಾಣವಾದಗೆಮೂರೇಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲಗಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲನು ( 2 , 2 )
ಗಂಟಲನೊಡೆದು ( 1 , 1 )