ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಲೆಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಓಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಓಲೈಪ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಪರು ( 1 , 1 )
ಓಲೈಪರೋ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸಲು ( 2 , 2 )
ಓಲೈಸಿ ( 4 , 4 )
ಓಲೈಸಿತಿರುವೀ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸಿದ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುತ ( 2 , 2 )
ಓಲೈಸುತಲಿಹಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುತಲಿಹರು ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುತಿರೆಕಂದನೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುವ ( 2 , 2 )
ಓಲೈಸುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುವಪರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುವರಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ಓಲೈಸುವರಿಂದು ( 2 , 2 )
ಓಲೈಸುವವನೆ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಓಲೈಸೆ ( 2 , 1 )
ಓಲ್ಯಾಡಲಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಓಲ್ಯಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಓಲ್ಯಾಡುತ ( 2 , 2 )
ಓಲ್ಯಾಡುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಓಲ್ಯಾಡುವವನ ( 1 , 1 )
ಓವ ( 1 , 1 )
ಓವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓವಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಓವನಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಓವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಓವಿ ( 18 , 1 )
ಓವಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಓವಿಜ್ಞಾನಿ ( 1 , 1 )
ಓವಿಭಜಿಸುವಂಥಭಾವಭಕ್ತಿಯನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಓವುದೆಮ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಓಷಧಿ ( 3 , 1 )
ಓಷಧಿಗಳಿಂದನ್ನವುಉದಿಸಿದುವು ( 1 , 1 )
ಓಷಧಿಗಳಿಂದನ್ನವೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಓಷಧಿಗಳುಉದಿಸಿದುದು ( 1 , 1 )
ಓಷಧೀಧರ ( 1 , 1 )
ಓಷಧೀಲತೆಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಓಷ್ಠಪುಟದಿ ( 1 , 1 )
ಓಷ್ಠಮಂದಜೇಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಓಸು ( 4 , 1 )
ಓಸುಜನರೇ ( 1 , 1 )
ಓಹೊ ( 2 , 2 )