ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಗುಳಿಗಿಟ್ಟುಕಂಗಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗುಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗುಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗುಳಿಲ್ಲದಾತ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೈ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೈಯ ( 3 , 3 )
ಅಂಗೈಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೈಯಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೈಯಿಯುಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೈಯಿವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೋಪಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಂಗೋಪಾಂಗದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಗೋಪಾಂಗವ ( 1 , 1 )
ಅ‌‌ಘದ ( 1 , 1 )
ಅಂಘೇರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿ ( 3 , 3 )
ಅಂಘ್ರಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿಗಳಿಗೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಘ್ರಿಗೆರಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿಚಲಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿದ್ವಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿಯ ( 3 , 3 )
ಅಂಘ್ರಿಯದಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಘ್ರಿವಿನ್ಯಾಸಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಗಂಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಗಮನಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಂಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಿತ ( 1 , 1 )
ಅಂಚಿನ ( 1 , 1 )
ಅಂಚುಬಿಳಿರೇಷ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಚೆ ( 4 , 2 )
ಅಂಚೆಗಮನ ( 3 , 1 )
ಅಂಚೆಡೆಗಳನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಚೆಯದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಚೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಂಚೆವಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಚೆವಹಪಿತನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಜÀುವನಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಕಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಂಜಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜದ ( 3 , 3 )
ಅಂಜದಲೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಜದಲ್ಹೇಳುತಲೈವರ ( 1 , 1 )
ಅಂಜದವರಗೊಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಅಂಜದಾಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಅಂಜದಾರ್ಣವ ( 1 , 1 )
ಅಂಜದಾಲಿಸಿ ( 1 , 1 )