ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಂ ( 11 , 7 )
ಬ¯ಗೊಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ಬಂ- ( 17 , 10 )
ಬಂ-ಗಾರ ( 1 , 1 )
ಬ-ಚ್ಚಿಟ್ಟಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಂ-ದಾತನ ( 1 , 1 )
ಬ-ಲಿಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಬ-ಹಳ ( 1 , 1 )
ಬ-ಹಳದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ-ಹಳದಿನವಾಯಿತಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಬ'ರಂಗ ( 1 , 1 )
ಬ(ರ?) ( 1 , 1 )
ಬಂ[ದಳಾವ]ಸಂತಮಂಟಪಕಿಂದು ( 1 , 1 )
ಬ[ರುವ]ವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬ[ಳಿ] ( 1 , 1 )
ಬÁಜುಬಂದು ( 1 , 1 )
ಬÁಣ ( 1 , 1 )
ಬÁಂಧವರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬÁಧೆಯ ( 1 , 1 )
ಬÁಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬÁಲನ ( 1 , 1 )
ಬÁಳು ( 1 , 1 )
ಬÁ್ಯಗವಟದ ( 1 , 1 )
ಬËದ್ಧರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ಬÉೀಕು ( 1 , 1 )
ಬÉೀಕೆಂದರುಶ್ರೀಪನ ( 1 , 1 )
ಬÉೂಮ್ಮನೈಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಬÉೂಮ್ಮಭೂತವನು ( 1 , 1 )
ಬÉೂೀತಿ ( 1 , 1 )
ಬÉೂೀಧಕ ( 1 , 1 )
ಬÉೂೀಧದ ( 1 , 1 )
ಬÉೂೀಧಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಬÉೂೀರಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಬÉೂೀಳಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂiÀiಲಾಟ ( 1 , 1 )
ಬಂz ( 1 , 1 )
ಬಕ ( 35 , 19 )
ಬಕಕಾಲಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕಕಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಬಕಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕಗೆಂ- ( 1 , 1 )
ಬಕಜರಾಸಂಧ ( 1 , 1 )
ಬಕದಾಲ್ಪ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಕದಾಲ್ಬ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯನೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕಧೇನುಕ ( 2 , 2 )
ಬಕಧ್ಯಾನವನು ( 1 , 1 )
ಬಕನ ( 21 , 17 )