ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈ- ( 3 , 3 )
ಈ-ಪರಿ ( 1 , 1 )
ಈ-ರೀತಿಯಿಂದೆಡಗೈಯ ( 1 , 1 )
ಈ) ( 1 , 1 )
ಈ[ರೇಳು]ಲೋಕದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈಅಕಳಂಕನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಈಅಕ್ರಮವ ( 1 , 1 )
ಈಆಧಮಳ ( 1 , 1 )
ಈಇಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಈಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಈಕಡು ( 1 , 1 )
ಈಕಣ್ಣಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಈಕರವ1ನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಈಕರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಈಕಲಿದೋಷ ( 1 , 1 )
ಈಕಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಈಕಾಡುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಈಕಾಯಸ್ಥಿರವಲ್ಲಇಂದಿರೇಶ ( 1 , 1 )
ಈಕಾಲದಬಲೆಯರ ( 1 , 1 )
ಈಕಾಲಭೂಷಣ ( 1 , 1 )
ಈಕಾಲಸಂಸ್ಥಾನಶ್ರೀಪನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈಕಿ ( 2 , 2 )
ಈಕಿನ ( 1 , 1 )
ಈಕುಂದರದನೆ ( 1 , 1 )
ಈಕುಂಭಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಈಕುಂಭಿನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈಕುಲ ( 1 , 1 )
ಈಕೆ ( 7 , 6 )
ಈಕೆಎದೆಗಿಚ್ಚಿನವಳವ್ವಭಾವೆ ( 1 , 1 )
ಈಕೆತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಈಕೆಯ ( 2 , 2 )
ಈಕೆಯನು ( 3 , 1 )
ಈಕೆಯನುಖೇಚರಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಈಕೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಕೆಯು ( 1 , 1 )
ಈಕೇಕರುಣಾ ( 1 , 1 )
ಈಕೋಳಿಯು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಣ ( 4 , 4 )
ಈಕ್ಷಣದಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಣಾನೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಣೇಯಲೆತ್ರ್ಯಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಾ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿತಿಜನ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಪ ( 3 , 3 )
ಈಕ್ಷಿಪಳೆ ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಪುದು ( 2 , 2 )
ಈಕ್ಷಿಪೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಈಕ್ಷಿಸ-ರಕ್ಕಸ ( 1 , 1 )