ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕ್ತಕುಟುಂಬಿ ( 3 , 3 )
ಭಕ್ತಕುಮುದಕುಡುರಾಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕುಮುದೇಂದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕುಲದ ( 2 , 2 )
ಭಕ್ತಕೂಟದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕೂಟವ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕೃತಪರಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕೃತಮುಖನೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕೃಪಾಳೂ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗಣದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗತಿಯದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಂಗದಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗದೂನೀ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗನುಪಮಾದ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗಭಿಷೇಚಿಸಿದನ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗಾಶ್ರಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೀ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೀವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೆ ( 17 , 13 )
ಭಕ್ತಗೆ22 ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೆ3 ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಂಗೆಮಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೇನೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೊಲಿದವನ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೊಲಿದುದೊಡ್ಡದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೊಲಿವ ( 2 , 2 )
ಭಕ್ತಗ್ಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣಿ ( 3 , 3 )
ಭಕ್ತಚಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನ ( 30 , 15 )
ಭಕ್ತಜನ- ( 6 , 3 )
ಭಕ್ತಜನ-ಮೋದದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಕರುಣ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಕಲ್ಪತರುಆದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಕಾಮಧೇನುಹೇಳಬೇಕಾದುದಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಕಿದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಕಿದುಚೋದ್ಯಸುಲಲಿತ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಕೆ ( 4 , 4 )
ಭಕ್ತಜನಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನದಾಶೀಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಪೋಷ ( 2 , 2 )
ಭಕ್ತಜನಪೋಷಾಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಪೋಷಾಯಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಪೋಷೆ ( 2 , 2 )
ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಜನಬಂಧೋ ( 1 , 1 )