ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಳಬೇಕೆಂದಳುಸಮ್ಮತಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಆಳಬೇಕೈ ( 1 , 1 )
ಆಳಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ಆಳರಸೆ ( 1 , 1 )
ಆಳರಿತು ( 1 , 1 )
ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಳವ ( 1 , 1 )
ಆಳವಿಲ್ಲದಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಆಳವೈಶ್ವರ್ಯವೆತೋಳಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಆಳಾಗಿ ( 6 , 6 )
ಆಳಾಗಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಳಾಗೀ ( 1 , 1 )
ಆಳಾಗು ( 1 , 1 )
ಆಳಾದಿ ( 2 , 1 )
ಆಳಾನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಳಿ ( 2 , 1 )
ಆಳಿಗಿಟ್ಟುಣುತಾರ ( 1 , 1 )
ಆಳಿಗೇನುಅರಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದ ( 4 , 3 )
ಆಳಿದಗೊಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದನು29ಚಂದ್ರಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಆಳಿದವನೊ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದಾ ( 2 , 2 )
ಆಳಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಆಳಿದೊಡೆಯಂಗೆರಡು ( 1 , 1 )
ಆಳಿನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಳಿನಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಳಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಆಳಿವೃಂದಾವನದಿ ( 1 , 1 )
ಆಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಳಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಳು ( 17 , 12 )
ಆಳುPದೆÀಲಿಂಗಾಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಆಳುಗಳ ( 3 , 3 )
ಆಳುಗಳು ( 2 , 2 )
ಆಳುಗಳೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಆಳುಗಳೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಆಳುತ ( 1 , 1 )
ಆಳುತಪರಮಯೋಗನಿಷ್ಟೆಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಳುತಾ ( 1 , 1 )
ಆಳುತಾಗ ( 1 , 1 )
ಆಳುತಿದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಆಳುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಆಳುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಆಳುತ್ತ ( 1 , 1 )