ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಳೆದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಾಡೊದೆಯುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಾನ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದಾವು ( 1 , 1 )
ಎಳೆದು ( 14 , 11 )
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ( 2 , 1 )
ಎಳೆದುಟಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದುಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದುಲಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದುಹಾಕುವರಂತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದುಳಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದೆಳೆದು ( 2 , 2 )
ಎಳೆದೊಯ್ದುಕಾದೆಣ್ಣೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಎಳೆದೊಯ್ದುದನುಎಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದೊಯ್ಯಲುಹಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದೊಯ್ಯಲ್ಯಮ ( 1 , 1 )
ಎಳೆದೊಯ್ವನು ( 1 , 1 )
ಎಳೆನಗೆ ( 2 , 2 )
ಎಳೆನಗೆಯ ( 2 , 2 )
ಎಳೆನಗೆಯಣುಗನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಳೆನರಿಯು ( 1 , 1 )
ಎಳೆನೀರು ( 2 , 1 )
ಎಳೆನೋಟದಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಪಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಬಾಲನೆಂದಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಬಾಳೆ ( 2 , 2 )
ಎಳೆಬಾಳೆಎಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಬಾಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಬಿಸಿಲೊಳು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಮಕ್ಕಳೊಡಗೂಡಿಬಳುಕುತ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಮರಿಯಾನೆಕೆಳದಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಮಾವು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಮೀನಗಳು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯ ( 16 , 13 )
ಎಳೆಯತನದಿ ( 2 , 2 )
ಎಳೆಯದ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯದಿರೊ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯನ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯನನೆತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯನು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯನೆನ್ನದಿರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯರಾವು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯಲವನ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯಲಾರೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯಲು ( 3 , 3 )
ಎಳೆಯಲೊಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯಳೆಗೆಳೆರ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತ ( 2 , 2 )