ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಸಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಎಸಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಎಸು ( 1 , 1 )
ಎಸುವ ( 1 , 1 )
ಎಸುವಿಧದಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಸೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆÀವ ( 1 , 1 )
ಎಸೆÉವ ( 1 , 1 )
ಎಸೆದ ( 2 , 2 )
ಎಸೆದವು ( 1 , 1 )
ಎಸೆದಿರಲು ( 2 , 2 )
ಎಸೆದಿಹುದ ( 1 , 1 )
ಎಸೆದು ( 5 , 4 )
ಎಸೆದುಮಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆದೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆಯಲು ( 4 , 4 )
ಎಸೆಯಲುಸೂಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಸೆಯುತದೇಶಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಸೆಯುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆಯುತಿರೆಚರಣದಂದುಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆಯೆ ( 4 , 4 )
ಎಸೆಯೆಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವ ( 58 , 23 )
ಎಸೆವಕಪೋಲ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಚ್ಚಬಿಳಿದರೊಳು ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಂಥ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವನೆಇಂದುಬಿಂಬವು ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಪದ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಮಣಿಕನಕಾಭರಣಿಟ್ಟುನಸುನಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಮೋಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವರೆ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವವರ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಳು ( 1 , 1 )
ಎಸೆವಾಭರಣವು ( 1 , 1 )
ಎಸೆವುತ ( 1 , 1 )
ಎಸೆವೆರಡು ( 1 , 1 )
ಎಸೆವೈದು ( 1 , 1 )
ಎಸೆವೊ ( 6 , 4 )
ಎಸೆವೋದು ( 1 , 1 )
ಎಸೇಸು ( 1 , 1 )
ಎಸ್ಸು ( 1 , 1 )
ಎಳ ( 1 , 1 )
ಎಳ- ( 1 , 1 )
ಎಳಕೊಂಡ್ಹೋಯ್ತವ್ವ ( 1 , 1 )
ಎಳಗಂದಿಯಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಎಳಗೂಸನು ( 1 , 1 )
ಎಳಗೆರೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಳತಂದು ( 3 , 3 )
ಎಳತಂದುಕಕಮಕ ( 1 , 1 )
ಎಳತಂದುಘಾತಿಸುವೆ ( 1 , 1 )