ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷಾಗಾರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾಘ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾಪರಾಧಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾಭರಣವನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾಭರಣ್ಬಿಟ್ಟಳುತಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಟ್ಟು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿತಾತ್ಮನೆ ( 3 , 2 )
ಲಕ್ಷಿತಾಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿದೇವಿಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಪಗೆ1ವಿಶ್ವತೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸದಲೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿಸದಲೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸದಿರಲು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿಸದಿರಲೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸದೆ ( 5 , 3 )
ಲಕ್ಷಿಸನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸಿ ( 7 , 5 )
ಲಕ್ಷಿಸಿವರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸಿಹಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿಸುತಲಿದನಾಈಕ್ಷಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸುವ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಿಸೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷೀಕಾಂತನೊಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀಪತಿಪುರಂದರವಿಠಲನೆ5 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀಮಶ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷೀಯರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀಲೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀಶ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೀಶಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಣ ( 1 , 1 )