ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಕ್ಕಳ್ಯಾತಕೆಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳ್ಯಾರು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳ್ಯಾರೊಮಾಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳ್ಹಡದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಾಳ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕುಳು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕೂಳಾಟಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ತಿಆಹೋದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷಕನ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷಕವ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷಿಕಗಳಂತಿಪ್ಪೆವುಮೋಕ್ಷದರಸನು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷಿಕಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷಿಕಾನ್ನದಂತಿಹವು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಷುಕ ( 1 , 1 )
ಮಖ ( 5 , 5 )
ಮಖಕೆಒಪ್ಪಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಮಖಗಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮಖದಲ್ಲಿದಾವ ( 1 , 1 )
ಮಖದಾಲನ ( 1 , 1 )
ಮಖದೊಳಾಹುತಿನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಮಖಪರಿ ( 1 , 1 )
ಮಖಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಮಖಪಾಲಕ ( 2 , 2 )
ಮಖಪಾಲನ ( 1 , 1 )
ಮಖಭುಜ ( 1 , 1 )
ಮಖಮಥನ ( 1 , 1 )
ಮಖಮಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಮಖವನು ( 1 , 1 )
ಮಖವಾಚರಿಪ ( 1 , 1 )
ಮಖಾನುಜ ( 1 , 1 )
ಮಖಿಲಾಗಮಪಾಲಂ ( 1 , 1 )
ಮಖಿಳಶುಭಗ್ರಹಣಂ ( 1 , 1 )
ಮಖಿಳಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಮಖ್ಖರ ( 1 , 1 )
ಮಖ್ಯರಿಪುಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಮಂಗ ( 62 , 36 )
ಮಂಗ- ( 3 , 3 )
ಮಂಗ-ಲಾರತಿಗೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಗ(ನು) ( 1 , 1 )
ಮಗÀನಾರು ( 1 , 1 )
ಮಗÀನೆ ( 1 , 1 )
ಮಗಅಗ್ಗಳೀಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಗಗರಿಸ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಗಗಾಯಿತಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಮಗಗಿತ್ತನಅದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಗಗಿದು ( 1 , 1 )
ಮಗಗೆ ( 3 , 3 )
ಮಗಗೆಂದುಕಟ್ಟಿಸೆ ( 1 , 1 )