ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಟ-ಕೃತ ( 1 , 1 )
ತಟಕ ( 1 , 1 )
ತಂಟಕನೋ ( 1 , 1 )
ತಟಕೂಪದಾಧಿ ( 1 , 1 )
ತಟಕೆತರಲು ( 1 , 1 )
ತಟಕೆಪಾನಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ತಟಕೆೃದು ( 1 , 1 )
ತಟಗ ( 1 , 1 )
ತಟತಸನ್ನಿಭ ( 1 , 1 )
ತಟತ್ಪ್ರಭ ( 1 , 1 )
ತಟದ ( 5 , 3 )
ತಟದಲಿ ( 4 , 4 )
ತಟದಲಿಕಾಂಚಿ ( 1 , 1 )
ತಟದಲಿಮಿಂಚಿನಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಟದಲ್ಲಿ ( 4 , 4 )
ತಟದಲ್ಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ತಟದಿ ( 18 , 10 )
ತಟದಿಚೆಂದುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ತಟದಿಸ್ಥಿತ ( 1 , 1 )
ತಟದೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಟದೊಳು ( 1 , 1 )
ತಟನಟಣ ( 1 , 1 )
ತಟನಿ ( 4 , 4 )
ತಟನಿಗೆ ( 2 , 1 )
ತಟನೀ ( 2 , 2 )
ತಟನೀಧರಸತಿ ( 2 , 1 )
ತಟನೀಯ ( 1 , 1 )
ತಟವಾಪಿಯ ( 1 , 1 )
ತಟವಾಸ ( 5 , 4 )
ತಟವಾಸಯತಿಪುಂಗವರ ( 1 , 1 )
ತಟವಾಸಾ ( 2 , 2 )
ತಟವಿರಾಜಿತ ( 1 , 1 )
ತಟವಿರಾಜಿತಗೆ ( 1 , 1 )
ತಟಾ ( 1 , 1 )
ತಟಾಕ ( 1 , 1 )
ತಟಾಕಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕನ್ಯಹೃದಯ ( 1 , 1 )
ತಟಾಂಕಾ ( 1 , 1 )
ತಂಟಿ ( 3 , 3 )
ತಟಿಕ್ಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ತಟಿಕ್ಕೋಟಿನಿಭ ( 1 , 1 )
ತಟಿತ ( 4 , 3 )
ತಟಿತಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ತಟಿತಕೋಟಿನಿಭಸಮಕಾಯ ( 1 , 1 )
ತಟಿತದಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ತಟಿತದೀಧಿತಿಯುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ತಟಿತಮಕರಕುಂಡಲಭಾಸಕರ ( 1 , 1 )
ತಟಿತಾಭ ( 1 , 1 )
ತಟಿತ್ ( 1 , 1 )
ತಟಿತ್ಕೋಟಿ ( 3 , 3 )
ತಟಿತ್ಕೋಟಿನಿಭಕಾಯ ( 1 , 1 )