ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಣಿಯೆಗುಣರಹಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯೆಮಾನನಿನ್ನದು ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯೆಶರಣೆಂದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯೇ ( 4 , 3 )
ಖಣಿಯೊಶರಣ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಯೊಳಗೆಝುಣಿಝೂಣಿಸುವನಾದಝೇಲಿಸಿಕೊಂಡಝೈಯ ( 2 , 2 )
ಖಣಿಯೋ ( 3 , 2 )
ಖಣಿಲು ( 1 , 1 )
ಖಣಿಲೆಗೆಅನಘ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಲೆಂದುಶುಂಭನಿಶುಂಭರನುದಣಿ ( 1 , 1 )
ಖಣಿಸದ್ವಿದ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಖಂತಿ ( 3 , 3 )
ಖತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಂಡು ( 4 , 4 )
ಖತಿಗೊಂಡೆನಾದರೆಸಾರಲಿ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಂಡೆಯಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಂಬನು ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳಾಗೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳಿಸುವುದುಚಿತಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳ್ಳಲು ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳ್ಳುತ ( 1 , 1 )
ಖತಿಗೊಳ್ಳುತಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ಖತಿಜನಕ ( 2 , 2 )
ಖತಿತಾಳಿ ( 2 , 1 )
ಖತಿದೂರನೆಂದೆನುತಶ್ರುತಿ ( 1 , 1 )
ಖತಿದೂರರಿವರು ( 1 , 1 )
ಖತಿಪಟ್ಟಾಗ್ರಜನಿಂ ( 1 , 1 )
ಖತಿಪರಿಹರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯ ( 5 , 4 )
ಖತಿಯಲಿ ( 3 , 3 )
ಖತಿಯಳಿವದೈ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯಿಂತೆರಳುವ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯಿಂದ ( 5 , 4 )
ಖತಿಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯು ( 1 , 1 )
ಖತಿಯೆಂದ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯೊಳಗಿಟ್ಟವಗೆ ( 1 , 1 )
ಖತಿಯೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಖತಿಯೊಳೈದಿ ( 1 , 1 )
ಖತಿವಂತ ( 1 , 1 )
ಖತಿವರ್ಜಿತ ( 1 , 1 )
ಖದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖದ್ಯೋತ ( 2 , 2 )
ಖದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಖದ್ರುದೇವಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಖದ್ರೂಜಾದಿ ( 1 , 1 )
ಖನಾಗಿ ( 1 , 1 )