ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂಗೆಟ್ಟುಧಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟುಮಂದರೋದ್ಧರನಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟೂ1ಮನುಜರೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟೆ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೆಟ್ಟೆನೊ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಟ್ಟೋಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡÀದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡದಿರು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡದೆ ( 3 , 3 )
ಕಂಗೆಡಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಬೇಡವ್ವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಲು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಲುಅಂದು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಪುದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸಿ ( 4 , 4 )
ಕಂಗೆಡಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸಿತೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸಿತೋ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆಕಾಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸುತಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸುತಹಗೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸುವದಾರುಣತರ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸುವದುರ್ಭಾವಗಳನು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡಿಸ್ಯಸುರರ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುತ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುತಲಿ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೆಡುತಲಿರೆ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೆಡುತಲಿವೇ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುತಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುತಿದೆ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೆಡುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುತಿವೆಪ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡುವೊ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೆಡೆ ( 3 , 3 )
ಕಂಗೆಡೆದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಲೆಯಮೊರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಸುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿತ್ತುಧರಣಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಪ ( 5 , 5 )