ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆಸುಂದರಾಂಗಮೂರ್ತಿಗೋವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆನೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿನ್ನು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿವಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿಸುಮವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸಿಸೋಹಂ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸು ( 8 , 7 )
ಧ್ಯಾನಿಸು- ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತ ( 28 , 17 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಕಂತುಪಿತ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಕುಳಿತರು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಕ್ಷೋಣಿತ್ಯಜಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಡಿಗಡಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತತಾಪಸೀಗಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತನೆರೆಹೊರೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತರುಕ್ಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಲಿದ್ದ ( 2 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿದೆಜನದೂಷಣದೊಳು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿಪ್ಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರೆಕಂತುಪಿತನು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರ್ಪರು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿಹರ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತಿಹರೈ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ( 5 , 5 )
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವ ( 12 , 10 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವತನಕ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥಾ5 ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವದಕನುಮಾನವಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವನೇ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರ ( 4 , 4 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರಯ್ಯಾತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರಾ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರಿಗತಿ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರು ( 2 , 2 )
ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡನಾಡಿ ( 1 , 1 )