ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಟ್ಟುಕಂದರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕಳಸ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕುತ್ಸಿತರ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೀರೇಳುಭುವನಉದರದಲ್ಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ( 8 , 6 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಆಶ್ರಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಏನೋ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಮಾನನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಂಬೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳವ್ವನೀ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರೋ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆಲಾ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಕೋ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟುಗಿರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಗುರುಳು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಗೊಂದಲಗಡಿಬಿಡಿ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಣಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುತೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುನಾಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುನಿರುತ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಪೊರೆನೀ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಪೋದರೆಯಿಂದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಬಂದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುರಕ್ಷಿಸು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುವತ್ತುತ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟುಹಿಂದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೂ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆ ( 5 , 5 )
ಇಟ್ಟೆಗುಲ್ಲುಮಾಡುತಲಿಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆಡೆಯೊಳಿರುತಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆನ್ನ ( 2 , 2 )
ಇಟ್ಟೆಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆವಕುಳಿತ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆವಪಾರ್ಥನು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆವಬಂದ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೆಶೋದೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೇ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೇನೆಂಬುವಳು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೊಡವೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟೋಲೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟ್ಹಂಗಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )