ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರದೀ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೇವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೇಶ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಿರಲಿಹರವು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಿರುವಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳುಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳ್ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರನಿಕೇತನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಪರಿಕಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಭೂಪತಿ'ಠ್ಠಲನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಭ್ರಮೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಮಂದಿರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಮಂದಿರಕರ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಮಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಮಾನ್ಯಗಳೇಸಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರೆ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಯೈದೇಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಗಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವ ( 12 , 8 )
ಕ್ಷೇತ್ರವನುಕಾಲಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನರಿತು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವರ್ಣನೆ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಳಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಹಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸವಾಗಿಲ್ಲಿಹವು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಿದರೊಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಿಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವು ( 7 , 6 )
ಕ್ಷೇತ್ರವುಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ'ಠ್ಠಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರಿತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )