ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷುದ್ರದೇಶ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರದೈದ್ಯವಿನಾಶ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರನಂಕೊಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರರ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷುದ್ರರೋಗಗಳುಪದ್ರಪಡಿಸುತಿಹದೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರವ ( 4 , 4 )
ಕ್ಷುದ್ರವಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರವಿಷಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರವಿಷಯಗಳುಛಿದ್ರವಹುಡುಕುವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರವೆಸಗಲವಮಾನವಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರಸ್ವಾರ್ಥದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರಾ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷುದ್ರಾರೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರುಮದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರೋಪಾಸನಾದಿಗಳಿಂದಲ್ಲಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಧೆ ( 4 , 3 )
ಕ್ಷುಧೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಧೆಯ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷುಧೆಯಾಯಿತೆಂಬುದೇನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಧೆಯು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಧ್ರಪಾಕೀ-ಚೀನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುರವಹುದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುರಾಂತೋಗ್ರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲ ( 7 , 5 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ( 6 , 5 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕತನದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕತನದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರಿಪುಕುಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರಿರುವೆಡೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಕರುಪಟಳ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲಗುಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲತನದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲತನದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲನೀ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಲ್ಲರಿಗೊದಗದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೂರಾಯುಧನೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೆಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತಗಳ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತನಿಕೇತನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರ ( 91 , 30 )
ಕ್ಷೇತ್ರ4ಗಾಲವ ( 1 , 1 )