ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಗೈದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಜಾರಮಣ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಜಾವರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯ ( 4 , 3 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯೆಡೆಗೈದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಿಹಾರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನನ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನನಾಡಿದ3 ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನನೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೀಜೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧ್ದಿಯೊಳುಆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಚನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಭ್ದಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವದೊಳಗಾಳಿದವಂಗೆ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವವರದನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಶಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾವಾರಿಧಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಾಹಾರದೊಳಿದ್ದುನೂಕುತಂಗಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೋ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೋದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೋದಧಿಮಥನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೋದಧಿಯನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೋದಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುಕ್ಷಿಂಬರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುತ್‍ತೃಷಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದಿಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರ ( 15 , 13 )
ಕ್ಷುದ್ರಕುನಾಸ್ತಿಕಮತವನಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರಗತಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರಜೀವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರತನದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರತನವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರದನುಜರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರದಾನವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷುದ್ರದೃಷ್ಟಿಯು ( 1 , 1 )