ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಾಮಿಕೆರೆಭಾವಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕ್ಷಮಶೀಲವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗತಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗರ್ಪಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳ ( 8 , 5 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳಅನುಗ್ರಹ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳಚರಣಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳು ( 10 , 4 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳು9ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳುಘನಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳುಭವಜನಯ್ಯನಿಗೆವನತುಳಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಳೆನಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗುರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ( 19 , 15 )
ಸ್ವಾಮಿಗೆಚರರನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಚರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಚಿಂತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಚೆಲುವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಜಾಂಬವತೀಶಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತಾನವರನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತಾನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥದಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥಧಾಮತ್ರಿಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ರಾಹಿಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವದಿಂಸರ್ವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವವಿಲ್ಲತಾನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಲ್ಲಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೋನೋಡುಮನೆಮನೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದರುಷಣಾದೀತೇನೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದಾಸನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದಾಸನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದುರಿತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದೇವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿದೇವಿ ( 1 , 1 )