ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಾಪಲ್ಕಿವರದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಪ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಪ್ನಜಾಗೃತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಪ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಬರಭರಿತಪದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾ'ಕವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾ'ಕವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾÀವಿಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವುದೇವತೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಾವ್ಯದಿ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಿಮಾನತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ಯಾಕೋ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮತದಿಂದಲನುವಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ ( 808 , 84 )
ಸ್ವಾಮಿ- ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ-ಭೃತ್ಯನ್ಯಾಯದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ1 ( 4 , 3 )
ಸ್ವಾಮಿ1ಅಂಬುಜಮುಖಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ1ದಾತನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ21 ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ2ದೊಡ್ಡದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ2ನೀನೊಲಿಯಲು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ3 ( 8 , 7 )
ಸ್ವಾಮಿ3ಮುಕ್ತದ್ರುಹಿಣರಿಂದಸೇವ್ಯನೀ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿ4 ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿ5 ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿ7ಪಾರದೋಷಗಳನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಅ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಅಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಅನವರತಸರ್ವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಆನತಜನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಇಂದೆಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಒಲುವ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಂಜಜಪದಪತಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಂಬುಕಂಧರಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲ3 ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾಮಿತಫಲದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯ ( 3 , 3 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯಮನಪ್ರೇಮನಿರಾಮಯ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯವನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯಸ್ಥಿತಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕಾಸಾರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕುಕ್ಷಿಯೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಕುಕ್ಷಿಲೆ ( 1 , 1 )