ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಲ್ಲಸದಿ ( 2 , 2 )
ಉಲ್ಲಸದೊಳಗಾಲಿಂಗಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಸನ್ಮøದುವಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸ ( 15 , 12 )
ಉಲ್ಲಾಸಕೊಡುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಕೊಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿ ( 9 , 6 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ( 6 , 4 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲಿ ( 3 , 3 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೀ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೆ ( 2 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದೆಸಗದಿರೂಬಾಲ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದೀಗ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದೆ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸನೆಶ್ರೀಶ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸನೇ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಪಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಮಂ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸವೀವುತ್ತಚಂದುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸವೆನುತ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಾಸಾ ( 5 , 5 )
ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸ ( 5 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸ3ಸುಂದರ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸದಿಂದಲಿ ( 2 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸದಿಂದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸಮಾಡುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸರ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸವೆ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಹಾಸಾ1 ( 1 , 1 )
ಉಶನ ( 1 , 1 )
ಉಶನಾಂiÀರ್i ( 1 , 1 )
ಉಶ್ವಾಸ ( 1 , 1 )
ಉಶ್ಶೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಷಃ ( 4 , 3 )
ಉಷಃಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಉಷಃಕಾಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಷಃಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಉಷನ ( 1 , 1 )
ಉಷಾ ( 2 , 2 )
ಉಷಾದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಉಷಾದೇವಿಗೆರಡು ( 1 , 1 )