ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮೌಳಿಸಿರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮೌಳೀ ( 5 , 3 )
ಮೌಳೀಯ ( 1 , 1 )
ಮೌಳೀಯನಾ ( 1 , 1 )
ಮೌಳೇತಿಲಾಲಜ ( 1 , 1 )
ಮೌಳ್ಯಾಂತ ( 1 , 1 )
ಮ್ಟುಕ ( 1 , 1 )
ಮ್ಟುಕಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಮ್ನಗ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮ ( 5 , 5 )
ಮ್ಮಗನು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಂಗವ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಂಗಳದೊಳು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಚ್ಚುತಗಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಚ್ಚುತನಾನಂತನ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಣ್ಣನಭಾವಕಾಣೆ8ಕಂದ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮತಿನಹಿಗಿರಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮತಿಯನೀಡೊಮನ್ನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಂಥ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲೆನಲವಂ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಂಧಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮನರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮನೆ ( 4 , 2 )
ಮ್ಮನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಪ್ಪ ( 5 , 4 )
ಮ್ಮಪ್ಪಕಾಯೊ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಪ್ಪಗಿಂತಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಪ್ಪನ ( 2 , 2 )
ಮ್ಮಪ್ಪನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಪ್ಪನೊಳಗೆಮನ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಪ್ಪರಾಜನೆ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಪ್ರಮೇಯ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಮರಾವತಿಗಿಂತಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಮ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಮ್ಮನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮವಮಾನ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮವರನು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮವರು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಹಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾಕಿದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾಂಡದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾಂಡವ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾನದೀ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾನವನೆ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾಮಯ ( 1 , 1 )
ಮ್ಮಾರಿ ( 1 , 1 )