ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗೀಜನರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಂದ್ರ ( 9 , 8 )
ಯೋಗೀಂದ್ರಕರವಾರಿಜೋದ್ಭವಯೋಗಿಸೂರೀಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಂದ್ರರವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಂದ್ರಲಲಾಮ ( 2 , 2 )
ಯೋಗೀಂದ್ರಸುಶರಧಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಧ್ಯಾನವಿನೋದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶ ( 9 , 8 )
ಯೋಗೀಶನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶನಕುಲವೇನೆಂತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶರಿಗೊಂದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶರೊಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶಾ ( 2 , 2 )
ಯೋಗೀಶಾಶಯಸ್ಥಿತೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶಾಶಯಸ್ಥಿತೆವಾಸವಾರ್ಚಿತೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶೇಜಾಗುರೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶ್ವರಭರಣಿಸಾಧು ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಶ್ವರರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಳೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೆಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಶ ( 4 , 4 )
ಯೋಗೇಶಜೋದ್ಧರಗೆನಾಗಾದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಶಣಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಶ್ವರನುಶ್ರೀಮುಖದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಶ್ವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಶ್ವರಿಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೋದ್ಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಗಿತವರಿತು7 ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯ ( 41 , 21 )
ಯೋಗ್ಯ-ನಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯಗೆಗುರು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತದಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಾದಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಾನುಗುಣವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ( 4 , 2 )
ಯೋಗ್ಯತಾಪ್ರಕಾರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಾಲಿಂಗಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಾವನುನೇಮದಿಂದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆ ( 12 , 6 )
ಯೋಗ್ಯತೆ'ುೀರಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗ್ಯತೆಅರಿತು ( 1 , 1 )