ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗಿಯಂತಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯಂದದೊಳಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯನಾಶ್ರೈಸಿಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯನುತಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯನೆಗೈಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯನ್ನುಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಾನಂದಪಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯವ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯಹುದಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯಾಗ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯಾಗನುಇಂತಿಲ್ಲದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಯಾಗೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯಾದ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಯು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯೆಬಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯೊಳ್ಹಿತವಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಯೋಗಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿರಾಜಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವಂದಿತ ( 2 , 1 )
ಯೋಗಿವಂದಿತನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವಂದ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರ ( 4 , 4 )
ಯೋಗಿವರದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರನುತ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರಿಯ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿವರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರ್ಯ ( 8 , 6 )
ಯೋಗಿವರ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರ್ಯರವಿಪ್ರಕಾಶನಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರ್ಯರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವರ್ಯರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿವರ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿವೃಂದ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿವೃಂದವಂದಿತೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಿಶರಣಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಶೇಖರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಹೃದಯವಾಸ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಹೃದ್ಗುಹನಿವಾಸಿನಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಿಹೃದ್ಗುಹನಿವಾಸಿನಿಯೆ2 ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀ ( 7 , 7 )
ಯೋಗೀಜನ ( 1 , 1 )