ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕರ್ಷಣನು ( 3 , 3 )
ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ( 4 , 3 )
ಸಂಕರ್ಷಣನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣಭಯರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣವಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕರ್ಷಣಾಖ್ಯ ( 2 , 2 )
ಸಂಕರ್ಷಣಾದ್ಯವಾಸುದೇವಸನ್ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಸದ್ಧಾಮತ್ರಯಗ ( 1 , 1 )
ಸಕಲ ( 472 , 84 )
ಸಕಲ- ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕ ( 2 , 1 )
ಸಕಲಕಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕರ್ತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕರ್ತನಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕರ್ತನೆನುತಲೊದರೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಲಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಲಾಧರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಲಾಧರೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಲಾವಿದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಳಾಧರೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಾಧಾರಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಾರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಾಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಾಲದಲ್ಲೂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕೆ ( 4 , 4 )
ಸಕಲಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕೋಟಿಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕ್ಕು ( 3 , 3 )
ಸಕಲಕ್ಕೂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕ್ಕೆ ( 4 , 3 )
ಸಕಲಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಕ್ಷೇತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗುಣ ( 5 , 5 )
ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗುಣಭರಿತ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಗ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗೆದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗ್ರಂಥಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗ್ರಹಬಲವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಗ್ರಹಭಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಚರಾಚರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಚರಿತೆಯನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಚಿಂತೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಜಗ ( 2 , 2 )
ಸಕಲಜಗತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )