ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗಚಾಪಭವನ ( 1 , 1 )
ನಗಚಾಪರಮೊಮ್ಮಗನೆಂಬುವರೀ ( 1 , 1 )
ನಗಚಾಪವರದ ( 1 , 1 )
ನಂಗಜ ( 2 , 1 )
ನಗಜಗವ ( 1 , 1 )
ನಂಗಜನಕ ( 1 , 1 )
ನಂಗಜನಕನೆಂದರಿತೆ ( 1 , 1 )
ನಗಜನಮಿತ ( 1 , 1 )
ನಗಜಪತಿ ( 1 , 1 )
ನಗಜಾಧವ ( 1 , 1 )
ನಗಜಾನಂದದ ( 1 , 1 )
ನಗಜಾಮಾತಾಸನ್ನುತಾ ( 1 , 1 )
ನಗಜೇಶನು ( 1 , 1 )
ನಗತವ್ನೇ ( 2 , 1 )
ನಗತಾರ1ಕೆಂಚಿನಿಮ್ಮಣ್ಣನ ( 1 , 1 )
ನಗತಾರ4ಹತ್ತು ( 1 , 1 )
ನಗತಾರಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಗತಾರೊ ( 3 , 1 )
ನಗತಾಳೊ ( 1 , 1 )
ನಗದ ( 2 , 2 )
ನಗದಭಿಮಾನ ( 1 , 1 )
ನಗದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ನಗದಾ ( 1 , 1 )
ನಗದಾಕಾರಾ ( 1 , 1 )
ನಗದಿ ( 2 , 2 )
ನಗದಿರಿ ( 1 , 1 )
ನಗದಿರಿಬಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಗದಿರುದ್ಧವ ( 1 , 1 )
ನಗದೆ ( 1 , 1 )
ನಗದೆಚೋರತನವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ನಗದೇನೊ ( 1 , 1 )
ನಗದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ನಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ನಗಧ5ಗುಣಸ್ತವನಾಖಗ ( 1 , 1 )
ನಗಧÀರ ( 1 , 1 )
ನಗಧರ ( 32 , 25 )
ನಗಧರಗೆ ( 2 , 2 )
ನಗಧರಣಾ ( 1 , 1 )
ನಗಧರನ ( 9 , 8 )
ನಗಧರನನು ( 1 , 1 )
ನಗಧರನಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗಧರನಾ ( 1 , 1 )
ನಗಧರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಗಧರನಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ನಗಧರನಿಂತೀ ( 1 , 1 )
ನಗಧರನಿವನು ( 1 , 1 )
ನಗಧರನು ( 3 , 3 )
ನಗಧರನೆ ( 6 , 5 )
ನಗಧರನೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಗಧರನೇ ( 1 , 1 )