ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಗದೊಳಗೈಕ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಡಗಿದ್ದುದೀ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಿಟ್ಟಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಿದ್ದು ( 2 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದ್ವಸ್ತ್ರವಬಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಧ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾ ( 3 , 2 )
ಅಂಗನಾಕುಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಕುಲಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಂಬರಹರಣಾನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಮಣಿ ( 6 , 5 )
ಅಂಗನಾಮಣಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಮಣಿಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಮಣಿಯರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಮಣೀ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಾಮೋಹದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನಿಯಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆ ( 34 , 27 )
ಅಂಗನೆಗಧಿಕವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗನೆಗೊಲಿಯಿತು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆನಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯ ( 8 , 7 )
ಅಂಗನೆಯನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರ ( 22 , 16 )
ಅಂಗನೆಯರಉತ್ತುಂಗಕುಚದಲಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರಡಗಿಸಿದರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರನಟ್ಟಿದಳು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರಬಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರಬಾಧೆಬಿಡಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರು ( 12 , 9 )
ಅಂಗನೆಯರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರೆÀಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರೆಡ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರೆಡಬಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ ( 4 , 4 )
ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರೆಲ್ಲರೂ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರೊತ್ತುವುದೀ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರ್ಹಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯಳ ( 2 , 2 )
ಅಂಗನೆಯಾಗಿ ( 2 , 2 )