ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಗರ್ಭಿತ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯತಂದಿಹೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯತಂದಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯತಾನಾಗದಗುರುಚಿದಾನಂದನ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯದ ( 3 , 3 )
ನ್ಯಾಯದಲಿ ( 5 , 4 )
ನ್ಯಾಯದಲಿ9 ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನೂನ್ಯಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯದವರ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯದಿ ( 11 , 11 )
ನ್ಯಾಯದಿಂದ ( 4 , 4 )
ನ್ಯಾಯದಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ನ್ಯಾಯದೀಪಿಕಾ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಧರ್ಮಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯನಿಗದಿಯಾದರೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯನೀತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಪಥವ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಬಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಮಾಡೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗವತಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗವರಿತವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವ ( 7 , 6 )
ನ್ಯಾಯವಂತ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವನರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವನಿಕ್ಕುವಿಮಾಯಗಾರುತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವನ್ಯಾಯವನೆಮಾಡುಭವಪಂಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಯ್ಯಈ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವರಿಯದ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವರಿಯದವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಾಕೊ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಾಡಲು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಾದರೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಿದ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವಿವರಣವು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವು ( 2 , 1 )
ನ್ಯಾಯವುರಹಿದ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೆ ( 10 , 7 )
ನ್ಯಾಯವೆ? ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೇ ( 6 , 6 )
ನ್ಯಾಯವೇ1ನಾಚಿಕಿಲ್ಲದೆಂಜಲ್ಹಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯವೇನು ( 1 , 1 )