ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ನೊಡೆಯನಲ್ಲಾನು ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡೆಯರಾರೆಂದು ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡೇಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಂದರ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಂದು ( 4 , 3 )
ನ್ನೊಂದೊ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಲಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಲಿಸೋ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಲುಮೆಯೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಲೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಶವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಳಗದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಳನೇತ್ರದ್ಹೊಳೆಯುತಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಳು ( 1 , 1 )
ನ್ನೋದಕಗಳೀಯದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೋಪನ ( 1 , 1 )
ನ್ನೋಲಗ ( 2 , 2 )
ನ್ನ್ಯಾರು ( 1 , 1 )
ನ್ನ್ಯಾವ ( 1 , 1 )
ನ್ನ್ಹತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನ್ಹೆಂಡತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನ್ಹ್ಯಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂಗಲಕರವಾದ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂಡಲದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂಡಲದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ನ್ಮತರ ( 1 , 1 )
ನ್ಮತಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮತಿಯ ( 2 , 1 )
ನ್ಮತ್ತ ( 2 , 2 )
ನ್ಮತ್ತಕಾರ್ಯಕಾದರು ( 1 , 1 )
ನ್ಮತ್ತತನದಿ ( 2 , 2 )
ನ್ಮತ್ತತೆಯನು ( 1 , 1 )
ನ್ಮತ್ತದುರ್ವಾದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ( 3 , 3 )
ನ್ಮತ್ತರ ( 1 , 1 )
ನ್ಮತ್ತರನು ( 1 , 1 )
ನ್ಮತ್ತರು ( 1 , 1 )
ನ್ಮಥ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಥನ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಥನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂದಿರ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂದಿರಗತರನ್ನ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂದಿರದ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಂದಿರದಲಿ ( 2 , 2 )
ನ್ಮಂದಿರದಿ ( 1 , 1 )