ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ನಿಹಿತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೀಡೆಲ್ಲಿಹುದ್ಹೇಳೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನುಖ ( 1 , 1 )
ನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ನ್ನುತಿಸುವ ( 1 , 1 )
ನ್ನುತ್ತತಿಳಿದಿರುವನಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನುದ ( 1 , 1 )
ನ್ನುದರದೊಳಡಗಿಸಿದನ ( 2 , 2 )
ನ್ನುದ್ಧರೀಸುವಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನುರಿಹಸ್ತ ( 1 , 1 )
ನ್ನುಳಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೂರರವತ್ತು ( 1 , 1 )
ನ್ನೂಳಿಗ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಣೆಯುಗಾಣೆನು ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಂತು ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಂತೊಲಿಸುವುದೊ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆತ್ತ ( 2 , 2 )
ನ್ನೆತ್ತÀ್ತ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಂಥ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಂಥಾ ( 2 , 2 )
ನ್ನೆಂದಿಗಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಂದಿಗೂ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆರಡನೆಯದಾವುದುಂಟು ( 1 , 1 )
ನ್ನೆರಡು ( 2 , 2 )
ನ್ನೆರಳಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಷ್ಟು ( 3 , 3 )
ನ್ನೆಷ್ಟುದಿನ ( 4 , 1 )
ನ್ನೆಷ್ಟೆಂದು ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಷ್ಟೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ನ್ನೆಷ್ಟೋ ( 1 , 1 )
ನ್ನೇಕರೂಪವ ( 1 , 1 )
ನ್ನೇನು ( 6 , 5 )
ನ್ನೇನುಗತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೇಸು ( 5 , 4 )
ನ್ನೈದಿದರೊಳ್ಳಿತು ( 1 , 1 )
ನ್ನೊ ( 2 , 2 )
ನ್ನೊಡಲ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡಲಗಲದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡಲಾಶೆಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡಲೊಳಗದಂತೆಯಿರು ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡಲೊಳಗಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡಲೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡಲೊಳಿಲ್ಲದ್ಹಾಂಗಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡವೆಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನೊಡೆಯ ( 4 , 4 )
ನ್ನೊಡೆಯಗೆ ( 2 , 2 )
ನ್ನೊಡೆಯನ ( 2 , 2 )
ನ್ನೊಡೆಯನನು ( 1 , 1 )