ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೀಯರೆನಿಸಿಗೊಂಬದ್ರವ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯವಂದೀಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯವಾದುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಶ್ವಾಸ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಳೇ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀಯಾ ( 59 , 19 )
ಪ್ರೀಯಾ1 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾ2 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾ3 ( 3 , 2 )
ಪ್ರೀಯಾ5 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾ8 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾಏಕದಂತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾಗುದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾತಂದೆವರದಗೋಪಾಲವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯಾವರಅದ್ವೈತಪದ್ಧತಿಯಾಯೋಗಿವರನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯೆ ( 9 , 6 )
ಪ್ರೀಯೆ-ನೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯೆಕಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯೇ ( 4 , 4 )
ಪ್ರೀಯೇಅಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಯ್ಯನಿಗೊಲಿದಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೆಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೆಮದುಂಗುರುವನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೆಮಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೆೀಮಿೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇ- ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಕಲ್ಪತರುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಕರಕಮಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಂಘ್ರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಂ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ( 4 , 2 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯರಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತ ( 14 , 12 )
ಪ್ರೇತ-ಪಿಶಾಚಿಗಳೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಕೇರಾಜನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಕ್ರಿಮಿಕುಂತ ( 1 , 1 )