ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೀತಿಯೋ ( 3 , 2 )
ಪ್ರೀತಿಯೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿರಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಲಿ ( 29 , 20 )
ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಲಿಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಲೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಲೀಲೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಲೆ ( 5 , 3 )
ಪ್ರೀತಿವಚನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿವಂತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿವಸು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಶುಭಫಲದಾತನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸರೆಂದಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸುತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸುವನೆಂದೊರೆದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಿಸುವರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೀಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೀಲಿಪಾಲಿಸಿದನೂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೆ ( 23 , 17 )
ಪ್ರೀತೆಚಾರುಮಂಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೆಜಯತು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೆಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೆಯೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತೆರಂಗನಾಯಕೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೆಸರ್ವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೆಸಾರಸದಳನೇತ್ರೆಮಾರಮಣನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೇ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತೇಭೂಮಿಜಾತೇಪಾತಕಹರೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತೋಭವತ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯ4xmಟ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥದಿ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವೆಂತಿರ್ದನೈ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯಾಗಲೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯುಳ್ಳಜನಕೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯೆನ್ನುಹರಿಪ್ರೇರಕ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ್ಯೈ ( 1 , 1 )