ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರಿಯಾನಂದೋಬ್ರಹ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯಾನಿಲಮತಸಿದ್ಗಾಂತದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆ ( 31 , 20 )
ಪ್ರಿಯೆ4ಕೇಸರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆ6ಜನನಿಹುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆಗುಂಗುರವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆಬಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆಮುರಾರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆಯನು ( 2 , 2 )
ಪ್ರಿಯೆಯಬೆಲ್ಲದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೆಳೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯೇ ( 2 , 2 )
ಪ್ರಿಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯ್ಯಾದಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಿಯ್ಯಾನೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀಣ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ ( 56 , 23 )
ಪ್ರೀತ] ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತ3 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಕಣ್ವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಕುಮಾರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಕೇವಲಾನಂದಮಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನೊಲಿವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗಲೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗುವ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತನಾಗುವನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗುವೆÉನೆಂದನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗೆನ್ನೊಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾಗೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾದ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೀತನಾದದ್ದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನಾದಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನೀತಅಜಮಿಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನೀತಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೀತನೆ ( 3 , 3 )