ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಮಜ್ಜನವಗೈದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಮಾಂಸವು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತರೂಪವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವ ( 8 , 6 )
ರಕ್ತವನು ( 3 , 3 )
ರಕ್ತವನುಂಡ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವರ್ಣ ( 3 , 2 )
ರಕ್ತವರ್ಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವರ್ಣನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವರ್ಣನೆಮುಗಿದುಕರಶರಣಾದೆಪೊರೆಪಿತಾಮಹನೆ13ಐಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವಾರುತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವಾಸ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವಾಸೆರಡು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವಿರುವತನಕ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತವು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಶುಕ್ಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಶ್ವೇತಶ್ಯಾಮನೀಲಖಿಡಕಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಕ್ಷತೆಯನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ( 2 , 2 )
ರಕ್ತಾಕ್ಷಿಯುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಧರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಂಬರಧರಮುಕ್ತಿಪಥವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಮೇಧ್ಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಾಸ್ತಿಮಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿ ( 5 , 5 )
ರಕ್ತಿನೀಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿನೀಡುತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಪಡು- ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಪಡುವ ( 2 , 2 )
ರಕ್ತಿಮೆಯನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಯಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಯು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಯುದರವು ( 1 , 1 )
ರಕ್ತಿಲಿ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಮಿಣಿಯುತನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷ ( 29 , 22 )
ರಕ್ಷ5ಭಾವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕ ( 110 , 32 )
ರಕ್ಷಕ1ಪ್ರಣವಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕÀ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕÀನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕÀನೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಕ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಕಗೆ ( 1 , 1 )