ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಂಗಾರ ( 31 , 19 )
ಬಂಗಾರಕ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಕಶ್ಯಪುವಂಗವ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಗಣ್ಣಿನವನಹರಿದು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಗಳುವರ್ತನೆಯಿದೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಗಾರುಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಗಿರಿವಾಸ ( 2 , 2 )
ಬಂಗಾರಗೊಂಡ್ಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದ ( 19 , 17 )
ಬಂಗಾರದಂಥ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದಥಾ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದದ್ರಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದಂಬರ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದರಳೆಲೆ ( 2 , 1 )
ಬಂಗಾರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದಹರಿವಾಣಕುಳಿತಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದಾಭರಣಂಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದಾಭರಣವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದೊಡಲ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದೊಡಲನಿಗಿಟ್ಟನು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದೊಡವೆಯಹಿಂಗದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದೊಡವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದ್ಹಾರ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರದ್ಹೊರಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರನೇತ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಮಕುಟ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಮಕುಟೋತ್ತಮಾಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಮಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಮಯವಾದಾ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಯಿತ್ತಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವ ( 4 , 4 )
ಬಂಗಾರವನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವಿಟ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವಿರಲು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವಿಲ್ಲಚಿಕ್ಕವಳು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವಿಲ್ಲದು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವು ( 3 , 3 )
ಬಂಗಾರವೂ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವೆನಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರವ್ವ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾರಾ ( 3 , 3 )
ಬಂಗಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಿ ( 9 , 5 )
ಬಗಿಗೆಈ ( 1 , 1 )