ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಝೂಟ ( 1 , 1 )
ಝೂಟಾ ( 1 , 1 )
ಝೂಟಿತಾರ ( 1 , 1 )
ಝೂಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝೂಣಿಚರ ( 1 , 1 )
ಝೆಂಕರಿಸುತಲ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಝೆಂಕರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಝೇಂ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಪ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಪಾಳಿಬಾಲರಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಝೇಂಕರಿಸಿದಶುಕ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಝೇಂಕರಿಸುತದೆ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸುತಲಿ ( 2 , 2 )
ಝೇಂಕರಿಸುತಿದೆಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸುತಿದೆಎಣಿಕೆಯು ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸುತಿವೆಯಿದೋ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸುವ ( 3 , 3 )
ಝೇಂಕರಿಸುವದಾ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕರಿಸುವನ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರಗಳಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರಗೈದ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರತತ್ತರಿತರಿಘಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರದೊಳಳಿ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರವ ( 2 , 2 )
ಝೇಂಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕೃತಿಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಝೇಂಕೃತಿಯು ( 1 , 1 )
ಝೇಂಗಟೆ ( 1 , 1 )
ಝೈಂ ( 1 , 1 )
ಝೈಡಿಯುದೃಢದಿ ( 1 , 1 )
ಝೊಂಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝೋಕಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಝೋಂಡಿಯೋಳ್ಚ್ಚರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝೋಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಝೌಂಕರಿಸ್ಯೊಡಲಿನೊಳು ( 1 , 1 )