ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಂಡಾದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾನಂತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಾರ್ಥ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಾರ್ಥವ ( 1 , 1 )
ಖಡಿ ( 3 , 3 )
ಖಂಡಿತ ( 6 , 6 )
ಖಂಡಿತಕೇಶ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತತಾಪ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತದಿ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಿತದಿಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತದಿಮಂಡಲಾಧಿಪನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತವಾಗ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತವಾಗೋದು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತಾಪರಿಮಂಡಲ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿತಾರೇ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಪ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸದವರು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿ ( 61 , 34 )
ಖಂಡಿಸಿಏಳ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದ ( 8 , 5 )
ಖಂಡಿಸಿದಙÁ್ಞನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದನಾರೈ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದವನೆಜೋ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದವಾಯುಕುಮಾರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದವೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದಶಶಿರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದೆ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಿಸಿದೆನೇ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದೊಡೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿಮಾಕಳತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿಮುದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿರ್ದುಯತಿಎನುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿವಾಮನತೀರ್ಥರೆಸೆದರು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿಶಿವನ ( 1 , 1 )